សូមអោយខ្ញុំបានសុខ រួចផុតពីទុក្ខ

អហំ​ សុខិតោ​ ហោមិ​ និទ្ទុក្ខោ
សូម​ឱ្យ​ខ្ញុំ​បាន​សុខ​ រួច​ផុត​ពី​ទុក្ខ​

សារាណីយធម៍ ប្រែថាធម៍ជាទីនឹករលឹកដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមក មាន៦យ៉ាងគឺៈ
១.មេត្តាកាយកម្មៈ អំពើកាយប្រកបដោយមេត្តា
២.មេត្តាវចីកម្មៈ អំពើវាចាប្រកបដោយមេត្តា
៣.មេត្តាមនោកម្មៈ អំពើចិត្តប្រកបដោយមេត្តា
៤.លាភៈ ការចែករំលែកលាភដល់គ្នីគ្នា
៥.សីលៈ ការរក្សាសីលចរិយាឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្
អ៦.ទិដ្ធិៈ ការធ្វើសេចក្តីឃើញឲ្យត្រឹមត្រូវ។