សូមអោយខ្ញុំបានសុខ រួចផុតពីទុក្ខ

អហំ​ សុខិតោ​ ហោមិ​ និទ្ទុក្ខោសូម​ឱ្យ​ខ្ញុំ​បាន​សុខ​ រួច​ផុត​ពី​ទុក្ខ​ សារាណីយធម៍ ប្រែថាធម៍ជាទីនឹករលឹកដល់គ្នានឹងគ្នាទៅវិញទៅមក មាន៦យ៉ាងគឺៈ១.មេត្តាកាយកម្មៈ អំពើកាយប្រកបដោយមេត្តា២.មេត្តាវចីកម្មៈ អំពើវាចាប្រកបដោយមេត្តា៣.មេត្តាមនោកម្មៈ អំពើចិត្តប្រកបដោយមេត្តា៤.លាភៈ ការចែករំលែកលាភដល់គ្នីគ្នា៥.សីលៈ ការរក្សាសីលចរិយាឲ្យមានសណ្តាប់ធ្នាប់ល្អ៦.ទិដ្ធិៈ ការធ្វើសេចក្តីឃើញឲ្យត្រឹមត្រូវ។

Read more